احکام زکات

زکات شتر و گاو و گوسفند

کد : 158466 | تاریخ : 24/05/1395

‏ ‏

زکات شتر و گاو و گوسفند

‏         مسأله 1916- زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهایی که گفته شد دو شرط ‏‎ ‎‏دیگر دارد:‏

‏اول:آن که حیوان در تمام سال بیکار باشد و اگر در تمام سال یکی دو روز هم کار ‏‎ ‎‏کرده باشد،بنابر احتیاط زکات آن واجب است.‏

‏دوم:آن که در تمام سال از علف بیابان بچرد،پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را ‏‎ ‎‏از علف چیده شده،یا از زراعتی که ملک مالک یا ملک کس دیگر است بچرد زکات ‏‎ ‎
‎[[page 383]]‎‏ندارد.ولی اگر در تمام سال یک روز یا دو روز از علف مالک بخورد بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏زکات آن واجب می‌باشد.‏

‏         مسأله 1917- اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته ‏‎ ‎‏بخرد،یا اجاره کند،یا برای چراندن در آن باج بدهد،باید زکات را بدهد.‏

‏ ‏

‎[[page 384]]‎

انتهای پیام /*