احکام خمس

6-زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد

کد : 158467 | تاریخ : 24/05/1394

‏ ‏

6-زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد

‏         مسأله 1- اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد،باید خمس آن را از همان زمین یا ‏‎ ‎‏مال دیگرش بدهد،و فرقی نیست در این که زمین خانه باشد یا بستان یا دکان یا ‏‎ ‎‏کاروان‌سرا،در صورتی که مورد معامله زمین باشد،و اما اگر مورد معامله دکان و حمام ‏‎ ‎‏و خانه باشد و زمین تابع باشد،اقوا عدم تعلق خمس است به آن زمین.‏

‏         مسأله 2- اگر ذمی شرط کند با مسلم سقوط خمس را،شرط نافذ نیست و موجب ‏‎ ‎‏سقوط خمس نمی‌شود،و همچنین است اگر شرط کند که بر ذمۀ فروشنده باشد باز ‏‎ ‎‏ساقط نمی‌شود،بلی اگر شرط کند که مسلمان مقدار خمس را از جانب او بدهد ‏‎ ‎‏درست است بدون اشکال.‏

‏         مسأله 3- اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری بفروشد ‏‎ ‎‏باید خمس آن را بدهد،و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد،باید ‏‎ ‎‏خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد،در صورتی که ذمی نداده باشد.‏

‏ ‏

‎[[page 195]]‎

انتهای پیام /*