احکام زکات

نِصاب طلا

کد : 158471 | تاریخ : 24/05/1395

‏ ‏

نِصاب طلا

‏         مسأله 1904- طلا دو نصاب دارد:نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است که هر ‏‎ ‎‏مثقال آن 18 نخود است،پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی ‏‎ ‎‏است برسد،اگر شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد انسان باید چهل یک آن را ‏‎ ‎‏که نُه نخود می‌شود از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب ‏‎ ‎‏نیست و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می‌شود؛یعنی ‏‎ ‎‏اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود،باید زکات تمام 18 مثقال را از قرار چهل یک ‏‎ ‎‏بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود،فقط باید زکات 15 مثقال آن را بدهد،و ‏‎ ‎‏زیادی آن زکات ندارد،و همچنین است هر چه بالا رود؛یعنی اگر سه مثقال اضافه ‏‎ ‎‏شود،باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود،مقداری که اضافه شده ‏‎ ‎‏زکات ندارد.‏

‏ ‏

‎[[page 381]]‎

انتهای پیام /*