احکام نماز

در احکام جماعت است

کد : 158546 | تاریخ : 24/05/1394

‏ ‏

در احکام جماعت است

‏         مسأله 1- واجب است مأموم قرائت نماز را ترک کند در دو رکعت اول نماز ظهر و ‏‎ ‎‏عصر و نیز در سایر نمازها که امام قرائت را بلند می‌خواند،در صورتی که قرائت امام یا ‏‎ ‎‏همهمۀ او را بشنود و اگر نشنود مستحب است قرائت.‏

‏مسأله 2- واجب نیست بر مأموم طمأنینه در حال قرائت امام.‏

‏         مسأله 3- واجب نیست مأموم تمام قرائت امام را در حال ایستادن درک کند،پس ‏‎ ‎‏می‌تواند سجدۀ خود را مقداری طول دهد که امام بعض قرائت را کرده باشد،بلی جایز ‏‎ ‎‏نیست طول دادن زیاد.‏

‏         مسأله 4- قرائت امام کافی است از مأموم اگر در رکعت اول یا دوم اقتدا کند،و اگر ‏‎ ‎‏در رکعت سوم یا چهارم اقتدا کند باید خودش«حمد»و سوره بخواند،و سایر ‏‎ ‎‏واجبات نماز غیر از«حمد»و سوره در دو رکعت اول به گردن مأموم است.‏

‏         مسأله 5- واجب است مأموم از امام متابعت کند در افعال نماز و مقدم از او نشود و ‏‎ ‎‏عقب نیز نیفتد به مقدار فاحش،و اما در اقوال،متابعت واجب نیست،مگر در ‏‎ ‎‏تکبیرة الاحرام که واجب است تبعیت کند و بعد از امام به‌جا آورد،بلکه احتیاط واجب ‏‎ ‎‏آن است که تا امام تکبیرةالاحرام را تمام نکند مأموم شروع به آن نکند.‏

‏         مسأله 6- اگر متابعت در افعال ننماید نمازش صحیح است؛گرچه معصیت کرده، ‏‎ ‎‏بلی اگر در حال قرائت رکوع کند نمازش صحیح نیست بنابر اقوا،چنانچه اگر مخالفت ‏‎ ‎‏زیاد و فاحش باشد جماعتش باطل می‌شود.‏

‏         مسأله 7- اگر از رکوع و سجود برخاست،به گمان آن که امام برخاسته است، ‏‎ ‎‏واجب است برگردد برای متابعت و زیادی رکن ضرر ندارد.‏


‎[[page 142]]‎‏         مسأله 8- اگر مشغول نافله بود و دید جماعت برپا شده و بترسد که به جماعت ‏‎ ‎‏نرسد،مستحب است قطع کند نافله را و به جماعت وارد شود.و اگر به نماز واجب ‏‎ ‎‏مشغول بود،مستحب است عدول کند به نماز مستحبی و به دو رکعتی تمام کند اگر ‏‎ ‎‏جای عدول باقی است.‏

‏ ‏

‎[[page 143]]‎

انتهای پیام /*