احکام نماز

ترتیب

کد : 158583 | تاریخ : 24/05/1394

‏ ‏

ترتیب

‏         مسأله 1- در نماز لازم است افعال را به ترتیبی که گفته شد به‌جا آورد؛یعنی پس از ‏‎ ‎‏نیت،تکبیرة الاحرام و«حمد»و سوره و رکوع و سجود و تشهد.‏

‏         مسأله 2- اگر عمداً یکی از کارهای نماز را بر خلاف ترتیبی که گفته شد مقدم ‏‎ ‎‏داشت،نماز باطل است.‏

‏         مسأله 3- اگر سهواً رکنی از ارکان نماز را بر رکن دیگری مقدم داشت،مثلاً قبل از ‏‎ ‎‏رکوع دو سجده به‌جا آورد،نماز باطل است.‏

‏         مسأله 4- اگر سهواً یکی از افعالی که رکن نیست بر رکن مقدم داشت،مثل آن که ‏‎ ‎‏قبل از خواندن سوره،یا«حمد»و سوره به رکوع رفت نماز صحیح است.‏

‏         مسأله 5- اگر سهواً یکی از افعالی که رکن نیست بر فعل دیگری که رکن نیست ‏‎ ‎‏مقدم داشت نماز صحیح است،ولی باید ترتیب را به دست بیاورد،اگر محل باقی ‏‎ ‎‏است،مثلاً اگر سوره را قبل از«حمد»اشتباهاً خواند مانعی ندارد،ولی باید پس از ‏‎ ‎‏«حمد»دومرتبه سوره را بخواند اگر قبل از رکوع یادش آمد.‏


‎[[page 99]]‎‏         مسأله 6- اعمال و افعال نماز را باید به ترتیب پشت سر هم به‌جا بیاورد؛یعنی ‏‎ ‎‏فاصلۀ زیاد که آدمی را از حالت نمازگزار بیرون کند نماز را باطل می‌کند.‏

‏         مسأله 7- بعد از خواندن«حمد»و سوره از رکعت دوم و قبل از رکوع مستحب ‏‎ ‎‏است قنوت؛یعنی دست بر رو گرفتن و دعا خواندن.‏

‏ ‏

‎[[page 100]]‎

انتهای پیام /*