احکام طهارت

مطهرات

کد : 158647 | تاریخ : 24/05/1394

‏ ‏

مطهرات

‏         مسأله 1- یازده چیز نجاست را پاک می‌کند و آنها را مطهرات می‌گویند:اول:آب. ‏

‏دوم:زمین.سوم:آفتاب.چهارم:استحاله.پنجم:کم شدن دو سوم آب انگور.ششم: ‏

‏انتقال.هفتم:اسلام.هشتم:تبعیت.نهم:برطرف شدن عین نجاست.دهم:غایب شدن ‏‎ ‎‏مسلمان.یازدهم:استبرای حیوان نجاست خوار.‏

‏ ‏

‎[[page 72]]‎

انتهای پیام /*