احکام طهارت

غسل مسّ میت

کد : 158706 | تاریخ : 24/05/1394

‏ ‏

غسل مسّ میت

‏         مسأله 1- اگر کسی بدن انسان مرده‌ای را که سرد شده قبل از غسل و یا در بین آن، ‏‎ ‎‏پیش از تمام شدن غسل،مس کند؛یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند باید غسل ‏
‎[[page 41]]‎‏مس میت نماید،حتی اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان میت برسد باید ‏‎ ‎‏غسل کند.‏

‏مسأله 2- برای مس مرده‌ای که تمام بدن او سرد نشده،غسل واجب نیست.‏

‏         مسأله 3- اگر موی خود را به بدن میت برساند یا بدن خود را به موی میت یا موی ‏‎ ‎‏خود را به موی میت برساند،غسل واجب نیست.‏

‏         مسأله 4- برای مس بچۀ مرده حتی بچۀ سقط شده‌ای که چهار ماه او تمام شده، ‏‎ ‎‏غسل مس میت واجب است،ولی اگر قبل از تمام شدن چهار ماه سقط شود،مس آن ‏‎ ‎‏غسل ندارد.‏

‏         مسأله 5- اگر از بدن زنده قسمتی که دارای استخوان است جدا شود و انسان ‏‎ ‎‏آن را مس نماید باید غسل مس میت کند،ولی اگر قسمتی که جدا شده استخوان ‏‎ ‎‏نداشته باشد و یا استخوانی باشد که گوشت نداشته باشد،برای مس آنها غسل ‏‎ ‎‏واجب نیست.‏

‏         مسأله 6- اگر از بدن مرده قسمتی جدا شود،چنانچه اگر متصل به بدن بود مس ‏‎ ‎‏کردن آن قسمت غسل داشته،بعد از جدا شدن هم برای مس آن غسل واجب است.‏

‏         مسأله 7- اگر کسی مس میت نمود،هرچند پیش از آن وضو داشته،واجب است ‏‎ ‎‏برای کارهایی که در آنها وضو گرفتن لازم است غسل کند و وضو بگیرد،و وضوی ‏‎ ‎‏قبلی کافی نیست.‏

‏         مسأله 8- برای کسی که بعد از مس میت غسل نکرده است،ماندن در مساجد و ‏‎ ‎‏حرم ائمه و خواندن سوره‌هایی که سجدۀ واجب دارد و جماع کردن مانعی ندارد،ولی ‏‎ ‎‏برای نماز و مانند آن باید غسل کند و وضو بگیرد.‏

‏         مسأله 9- اگر چند میت را مس کند یا یک میت را چند بار مس نماید،یک غسل ‏‎ ‎‏کافی است.‏

‏ ‏

‏ ‏

‎[[page 42]]‎

انتهای پیام /*