احکام نماز

4-کثیرالشک(کسی که زیاد شک می کند)

کد : 158956 | تاریخ : 28/05/1395

‏ ‏

4-کثیرالشک(کسی که زیاد شک می‌کند)

‏         مسأله 1193- اگر کسی در یک نماز سه مرتبه شک کند،یا در سه نماز پشت سر هم ‏‎ ‎‏مثلاً در نماز صبح و ظهر و عصر شک کند،کثیرالشک است و چنانچه زیاد شک کردن ‏‎ ‎‏او از غضب یا ترس یا پریشانی حواس نباشد،به شک خود اعتنا نکند.‏

‏         مسأله 1194- کثیرالشک اگر در به‌جا آوردن چیزی شک کند،چنانچه به‌جا آوردن آن ‏‎ ‎‏نماز را باطل نمی‌کند،باید بنا بگذارد که آن را به‌جا آورده،مثلاً اگر شک کند که رکوع ‏‎ ‎‏کرده یا نه،باید بنا بگذارد که رکوع کرده است،و اگر به‌جا آوردن آن نماز را باطل می‌کند ‏‎ ‎‏باید بنا بگذارد که آن را انجام نداده مثلاً اگر شک کند که یک رکوع کرده یا بیشتر چون ‏‎ ‎‏زیاد شدن رکوع نماز را باطل می‌کند باید بنا بگذارد که بیشتر از یک رکوع نکرده است.‏


‎[[page 247]]‎‏         مسأله 1195- کسی که در یک چیز نماز زیاد شک می‌کند،چنانچه در چیزهای دیگر ‏‎ ‎‏نماز شک کند باید به دستور آن عمل نماید،مثلاً کسی که زیاد شک می‌کند سجده کرده ‏‎ ‎‏یا نه اگر در به‌جا آوردن رکوع شک کند باید به دستور آن رفتار نماید؛یعنی اگر ایستاده ‏‎ ‎‏رکوع را به‌جا آورد و اگر به سجده رفته،اعتنا نکند.‏

‏         مسأله 1196- کسی که در نماز مخصوصی مثلاً در نماز ظهر زیاد شک می‌کند اگر در ‏‎ ‎‏نماز دیگر مثلاً در نماز عصر شک کند،باید به دستور شک رفتار نماید.‏

‏         مسأله 1197- کسی که وقتی در جای مخصوصی نماز می‌خواند زیاد شک می‌کند،اگر ‏‎ ‎‏در غیر آن‌جا نماز بخواند و شکی برای او پیش آید باید به دستور شک عمل نماید.‏

‏         مسأله 1198- اگر انسان شک کند که کثیرالشک شده یا نه،باید به دستور شک عمل ‏‎ ‎‏نماید.و کثیرالشک تا وقتی یقین نکند که به حال معمولی مردم برگشته باید به شک ‏‎ ‎‏خود اعتنا نکند.‏

‏         مسأله 1199- کسی که زیاد شک می‌کند،اگر شک کند رکنی را به‌جا آورده یا نه،و اعتنا ‏‎ ‎‏نکند بعد یادش بیاید که آن را به‌جا نیاورده،چنانچه مشغول رکن بعد نشده،باید آن را ‏‎ ‎‏به‌جا آورد،و اگر مشغول رکن بعد شده نمازش باطل است،مثلاً اگر شک کند رکوع ‏‎ ‎‏کرده یا نه و اعتنا نکند،چنانچه پیش از سجده یادش بیاید که رکوع نکرده،باید رکوع ‏‎ ‎‏کند و اگر در سجده یادش بیاید،نمازش باطل است.‏

‏         مسأله 1200- کسی که زیاد شک می‌کند،اگر شک کند چیزی را که رکن نیست به‌جا ‏‎ ‎‏آورده یا نه و اعتنا نکند و بعد یادش بیاید که آن را به‌جا نیاورده،چنانچه از محل ‏‎ ‎‏به‌جا آوردن آن نگذشته باید آن را به‌جا آورد،و اگر از محل آن گذشته نمازش ‏‎ ‎‏صحیح است،مثلاً اگر شک کند که«حمد»خوانده یا نه و اعتنا نکند،چنانچه در ‏‎ ‎‏قنوت یادش بیاید که«حمد»نخوانده،باید بخواند و اگر در رکوع یادش بیاید نماز او ‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏ ‏

‏ ‏

‎[[page 248]]‎

انتهای پیام /*