احکام نماز

شک هایی که نباید به آنها اعتنا کرد

کد : 158960 | تاریخ : 28/05/1395

‏ ‏

شک‌هایی که نباید به آنها اعتنا کرد

‏مسأله 1176- شک‌هایی که نباید به آنها اعتنا کرد از این قرار است:‏

‏اول:شک در چیزی که محل به‌جا آوردن آن،گذشته است،مثل آن که در رکوع ‏‎ ‎‏شک کند که«حمد»را خوانده یا نه.‏

‏دوم:شک بعد از سلام نماز.‏

‏سوم:شک بعد از گذشتن وقت نماز.‏

‏چهارم:شک کثیرالشک؛یعنی کسی که زیاد شک می‌کند.‏

‏پنجم:شک امام در شمارۀ رکعت‌های نماز در صورتی که مأموم شمارۀ آنها را بداند ‏‎ ‎‏و همچنین شک مأموم در صورتی که امام شمارۀ رکعت‌های نماز را بداند.‏

‏ششم:شک در نماز مستحبی.‏

‏ ‏

‎[[page 244]]‎

انتهای پیام /*