احکام نماز

واجبات نماز

کد : 158996 | تاریخ : 28/05/1395

‏ ‏

واجبات نماز

‏واجبات نماز یازده چیز است:اول:نیت.دوم:قیام؛یعنی(ایستادن).سوم:تکبیرة ‏‎ ‎‏الاحرام؛یعنی گفتن اللّٰه اکبر در اول نماز.چهارم:رکوع.پنجم:سجود.ششم:قرائت. ‏

‏هفتم:ذکر.هشتم:تشهد.نهم:سلام.دهم:ترتیب.یازدهم:موالات؛یعنی پی در پی ‏‎ ‎‏بودن اجزای نماز.‏

‏         مسأله 951- بعضی از واجبات نماز رکن است؛یعنی اگر انسان آنها را به‌جا نیاورد،یا ‏‎ ‎‏در نماز اضافه کند عمداً باشد یا اشتباهاً،نماز باطل می‌شود.و بعضی دیگر رکن نیست؛ ‏‎ ‎‏یعنی اگر عمداً کم یا زیاد شود،نماز باطل می‌شود و چنانچه اشتباهاً کم یا زیاد گردد ‏‎ ‎‏نماز باطل نمی‌شود،و رکن نماز پنج چیز است:اول:نیت.دوم:تکبیرةالاحرام.سوم: ‏

‏قیام در موقع گفتن تکبیرةالاحرام و قیام متصل به رکوع؛یعنی ایستادن پیش از رکوع. ‏

‏چهارم:رکوع.پنجم:دو سجده.‏

‏ ‏

‎[[page 199]]‎

انتهای پیام /*