احکام طهارت

چهارم:از موارد تیمم

تیمم

کد : 159069 | تاریخ : 29/05/1395

‏ ‏

چهارم:از موارد تیمم

‏         مسأله 682- هرگاه بترسد که اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند خود او یا ‏‎ ‎‏عیال و اولاد او،یا رفیقش و کسانی که با او مربوطند مانند نوکر و کلفت از تشنگی ‏‎ ‎‏بمیرند یا مریض شوند،یا به قدری تشنه شوند که تحمل آن مشقت دارد،باید به جای ‏‎ ‎‏وضو وغسل تیمم نماید و نیز اگر بترسد حیوانی که مال خود او است از تشنگی تلف ‏‎ ‎‏شود ‏‎[1]‎‏،باید آب را به آن بدهد و تیمم نماید و همچنین است اگر کسی که حفظ جان او ‏‎ ‎‏واجب است به طوری تشنه باشد که اگر انسان آب را به او ندهد تلف شود.‏

‏         مسأله 683- اگر غیر از آب پاکی که برای وضو یا غسل دارد آب نجسی هم به مقدار ‏‎ ‎‏آشامیدن خود و کسانی که با او مربوطند داشته باشد،باید آب پاک را برای آشامیدن ‏‎ ‎‏بگذارد و با تیمم نماز بخواند ولی چنانچه آب را برای حیوانش بخواهد باید آب نجس ‏‎ ‎‏را به آن بدهد و با آب پاک،وضو و غسل را انجام دهد.‏

‏ ‏

‎[[page 143]]‎

  • -در حیوانی که مال خودش نیست اگر از حیواناتی است که مرسوم نیست سرش را ببرندبرای خوردن مثل اسب و قاطر،اقوا آن است که در خوف مردن آن باید تیمم کند بلکه در سایر حیوانات نیز خالی از قوّت نیست.

انتهای پیام /*