احکام طهارت

دوم:از موارد تیمم

تیمم

کد : 159071 | تاریخ : 29/05/1395

‏ ‏

دوم:از موارد تیمم

‏         مسأله 672- اگر به واسطۀ پیری،یا ترس از دزد و جانور و مانند اینها یا نداشتن ‏‎ ‎‏وسیله‌ای که آب از چاه بکشد،دسترسی به آب نداشته باشد،باید تیمم کند و همچنین ‏‎ ‎‏است اگر تهیه کردن آب یا استعمال آن به قدری مشقّت داشته باشد که مردم تحمل آن ‏‎ ‎‏را نکنند.‏

‏         مسأله 673- اگر برای کشیدن آب از چاه،دلو و ریسمان و مانند اینها لازم دارد و ‏‎ ‎‏مجبور است بخرد،یا کرایه نماید،اگرچه قیمت آن چند برابر معمول باشد،باید تهیه ‏‎ ‎‏کند،و همچنین است اگر آب را به چندین برابر قیمتش بفروشند،ولی اگر تهیۀ آنها به ‏‎ ‎‏قدری پول می‌خواهد که نسبت به حال او آن مقدار ضرر دارد،واجب نیست تهیه نماید. ‏


‎[[page 141]]‎‏         مسأله 674- اگر ناچار شود که برای تهیۀ آب قرض کند،باید قرض نماید ولی ‏‎ ‎‏کسی که می‌داند یا گمان دارد که نمی‌تواند قرض خود را بدهد واجب نیست ‏‎ ‎‏قرض کند.‏

‏مسأله 675- اگر کندن چاه مشقت ندارد،باید برای تهیۀ آب،چاه بکند.‏

‏مسأله 676- اگر کسی مقداری آبِ بی‌منت به او ببخشد باید قبول کند.‏

‏ ‏

‎[[page 142]]‎

انتهای پیام /*