احکام طهارت

احکام نماز میت

کد : 159082 | تاریخ : 29/05/1395

‏ ‏

احکام نماز میت

‏         مسأله 600- نماز خواندن بر میت مسلمان،اگرچه بچه باشد واجب است،ولی باید ‏‎ ‎‏پدر و مادر آن بچه یا یکی از آنان مسلمان باشند و شش سال بچه تمام شده باشد.‏

‏         مسأله 601- نماز خواندن بر بچه‌ای که شش سال او تمام نشده مستحب است ‏‎[1]‎‏ولی ‏


‎[[page 123]]‎‏نماز خواندن بر بچه‌ای که مرده به دنیا آمده مستحب نیست.‏

‏         مسأله 602- نماز میت باید بعد از غسل و حنوط و کفن کردن او خوانده شود،و اگر ‏‎ ‎‏پیش از اینها،یا در بین اینها بخوانند،اگرچه از روی فراموشی یا ندانستن مسأله باشد ‏‎ ‎‏کافی نیست.‏

‏         مسأله 603- کسی که می‌خواهد نماز میت بخواند،لازم نیست با وضو یا غسل یا ‏‎ ‎‏تیمم باشد و بدن و لباسش پاک باشد،و اگر لباس او غصبی هم باشد اشکال ندارد، ‏‎ ‎‏اگرچه احتیاط مستحب آن است که تمام چیزهایی را که در نمازهای دیگر لازم است ‏‎ ‎‏رعایت کند.‏

‏         مسأله 604- کسی که به میت نماز می‌خواند،باید رو به قبله باشد و نیز واجب است ‏‎ ‎‏میت را مقابل او به پشت بخوابانند،به طوری که سر او به طرف راست نمازگزار و پای ‏‎ ‎‏او به طرف چپ نمازگزار باشد.‏

‏         مسأله 605- مکان نمازگزار باید غصبی نباشد ‏‎[2]‎‏و نیز باید از جای میت پست‌تر یا ‏‎ ‎‏بلندتر نباشد ولی پستی و بلندی مختصر اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 606- نمازگزار باید از میت دور نباشد،ولی کسی که نماز میت را به جماعت ‏‎ ‎‏می‌خواند اگر از میت دور باشد،چنانچه صف‌ها به یکدیگر متصل باشد اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 607- نمازگزار باید مقابل میت بایستد،ولی اگر نماز به جماعت خوانده ‏‎ ‎‏شود و صف جماعت از دو طرف میت بگذرد،نماز کسانی که مقابل میت نیستند ‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 608- بین میت و نمازگزار،باید پرده و دیوار یا چیزی مانند اینها نباشد ولی ‏‎ ‎
‎[[page 124]]‎‏اگر میت در تابوت و مانند آن باشد اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 609- در وقت خواندن نماز،باید عورت میت پوشیده باشد و اگر کفن کردن او ‏‎ ‎‏ممکن نیست،باید عورتش را اگرچه با تخته و آجر و مانند اینها باشد بپوشانند.‏

‏         مسأله 610- نماز میت را باید ایستاده و با قصد قربت بخواند.و در موقع نیت،میت ‏‎ ‎‏را معیّن کند،مثلاً نیت کند نماز می‌خوانم بر این میت قربةً الی اللّٰه.‏

‏         مسأله 611- اگر کسی نباشد که بتواند نماز میت را ایستاده بخواند،می‌شود نشسته بر ‏‎ ‎‏او نماز خواند.‏

‏         مسأله 612- اگر میت وصیت کرده باشد که شخص معیّنی بر او نماز بخواند،احتیاط ‏‎ ‎‏واجب آن است که آن شخص از ولیّ میت اجازه بگیرد و بر ولیّ هم واجب است که ‏‎ ‎‏اجازه بدهد.‏

‏         مسأله 613- مکروه است بر میت چند مرتبه نماز بخوانند،ولی اگر میت اهل علم و ‏‎ ‎‏تقوا باشد مکروه نیست.‏

‏         مسأله 614- اگر میت را عمداً یا از روی فراموشی یا به جهت عذری بدون نماز دفن ‏‎ ‎‏کنند،یا بعد از دفن معلوم شود،نمازی که بر او خوانده شده باطل بوده است تا وقتی ‏‎ ‎‏جسد او از هم نپاشیده واجب است با شرطهایی که برای نماز میت گفته شد به قبرش ‏‎ ‎‏نماز بخوانند.‏

‏ ‏

‎[[page 125]]‎

  • -در استحباب تأمل است.
  • -معلوم نیست.

انتهای پیام /*