احکام طهارت

استحاضه

کد : 159097 | تاریخ : 29/05/1395

‏ ‏

استحاضه

‏یکی از خون‌هایی که از زن خارج می‌شود خون استحاضه است و زن را در موقع ‏‎ ‎‏دیدن خون استحاضه،مستحاضه می‌گویند.‏

‏         مسأله 398- خون استحاضه در بیشتر اوقات زردرنگ و سرد است و بدون فشار و ‏‎ ‎‏سوزش بیرون می‌آید و غلیظ هم نیست ولی ممکن است گاهی سیاه یا سرخ و گرم و ‏‎ ‎‏غلیظ باشد و با فشار و سوزش بیرون آید.‏

‏         مسأله 399- استحاضه سه قسم است:قلیله و متوسطه و کثیره.استحاضۀ قلیله ‏‎[1]‎‏آن ‏‎ ‎‏است،که خون،فقط روی پنبه‌ای را که زن داخل فرج می‌نماید آلوده کند و در آن ‏‎ ‎‏فرو نرود. ‏


‎[[page 81]]‎‏استحاضۀ متوسطه آن است که خون در پنبه فرو رود اگر چه در یک گوشۀ آن باشد ‏‎ ‎‏ولی از پنبه به دستمالی که معمولاً زن‌ها برای جلوگیری از خون می‌بندند،نرسد. ‏

‏استحاضۀ کثیره آن است که خون پنبه را بگیرد و به دستمال هم برسد.‏

‏ ‏

‎[[page 82]]‎

  • -استحاضه قلیله آن است که خون سوراخ نکند پنبه را،پس اگر خون در پنبه فرو رود و ازجانب دیگر ظاهر نشود استحاضۀ قلیله است،و اگر پنبه را سوراخ کند؛یعنی فرو رود و از طرف دیگر پیدا شود و به دستمال جاری نشود،استحاضۀ متوسطه است،و اگر پنبه را سوراخ کند و جاری شود به آن دستمالی که روی پنبه می‌بندند،استحاضۀ کثیره است.

انتهای پیام /*