احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات

چیزهایی که موقع سر بریدن حیوانات مستحب است

کد : 159119 | تاریخ : 29/05/1394

‏ ‏

چیزهایی که موقع سر بریدن حیوانات مستحب است

‏مسأله 2599- چند چیز در سر بریدن حیوانات مستحب است:‏

‏اول:موقع سر بریدن گوسفند دو دست و یک پای آن را ببندند و پای دیگرش ‏
‎[[page 466]]‎‏را باز بگذارند و موقع سر بریدن گاو چهار دست و پایش را ببندند و دم آن را باز ‏‎ ‎‏بگذارند و موقع کشتن شتر دو دست آن را از پایین تا زانو،یا تا زیر بغل به یکدیگر ‏‎ ‎‏ببندند و پاهایش را باز بگذارند و مستحب است مرغ را بعد از سر بریدن رها کنند تا ‏‎ ‎‏پر و بال بزند.‏

‏دوم:کسی که حیوان را می‌کشد رو به قبله باشد.‏

‏سوم:پیش از کشتن حیوان آب جلوی آن بگذارند.‏

‏چهارم:کاری کنند که حیوان کمتر اذیت شود،مثلاً کارد را خوب تیز کنند و با عجله ‏‎ ‎‏سر حیوان را ببرند.‏

‏ ‏

‎[[page 467]]‎

انتهای پیام /*