پشتیبانی مردم از مسئولین

همۀ شما به پشتیبانی ملت احتیاج دارید...

کد : 159682 | تاریخ : 26/03/1399

باید همه خدمتگزار ملت و خصوصاً مستضعفان باشید، و ایجاد زحمت برای مردم و مخالف وظیفه عمل کردن حرام و خدای نخواسته گاهی موجب غضب الهی می شود، همۀ شما به پشتیبانی ملت احتیاج دارید. با پشتیبانی مردم خصوصاً طبقات محروم بود که پیروزی حاصل شد و دست ستمشاهی از کشور و ذخائر آن کوتاه گردید. و اگر روزی از پشتیبانی آنان محروم شوید، شماها کنار گذاشته می شوید.

وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)، ص ۵۴

انتهای پیام /*