1359

عشایر عرب زبان خوزستان و فارس و شوراهای اسلامی عشایر دشت آزادگان و سوسنگرد با امام خمینی دیدار کردند؛ در این دیدار امام خمینی با اشاره به ادعاهای حزب بعث عراق در طرفداری از اعراب، فرمودند: «کشتارهایی که به وسیلة این حزب منفور و صدام کافر بر برادرهای اعراب ما وارد شده است بیشتر از آنان است که بر برادرهای عجم ما وارد شده». امام خمینی در این دیدار با مردم مصیبت‏زده خوزستان اظهار همدردی کردند.

عشایر عرب زبان خوزستان و فارس و شوراهای اسلامی عشایر دشت آزادگان و سوسنگرد با امام خمینی دیدار کردند؛ در این دیدار امام خمینی با اشاره به ادعاهای حزب بعث عراق در طرفداری از اعراب، فرمودند: «کشتارهایی که به وسیلة این حزب منفور و صدام کافر بر برادرهای اعراب ما وارد شده است بیشتر از آنان است که بر برادرهای عجم ما وارد شده». امام خمینی در این دیدار با مردم مصیبت‏زده خوزستان اظهار همدردی کردند.

کد : 41187 | تاریخ : 05/10/1359

عشایر عرب زبان خوزستان و فارس و شوراهای اسلامی عشایر دشت آزادگان و سوسنگرد با امام خمینی دیدار کردند؛ در این دیدار امام خمینی با اشاره به ادعاهای حزب بعث عراق در طرفداری از اعراب، فرمودند: «کشتارهایی که به وسیلة این حزب منفور و صدام کافر بر برادرهای اعراب ما وارد شده است بیشتر از آنان است که بر برادرهای عجم ما وارد شده». امام خمینی در این دیدار با مردم مصیبت‏زده خوزستان اظهار همدردی کردند.

انتهای پیام /*