1342

با ارسال نامه ای به آقای محمدعلی گرامی، امام خمینی از عواطف مردم نسبت به ایشان تشکر کردند.

با ارسال نامه ای به آقای محمدعلی گرامی، امام خمینی از عواطف مردم نسبت به ایشان تشکر کردند.

کد : 41194 | تاریخ : 29/10/1342

با ارسال نامه ای به آقای محمدعلی گرامی، امام خمینی از عواطف مردم نسبت به ایشان تشکر کردند.

انتهای پیام /*