1343

امام خمینی به آقای علی عزیزپور در اخذ وجوه شرعیه، اجازه دادند.

امام خمینی به آقای علی عزیزپور در اخذ وجوه شرعیه، اجازه دادند.

کد : 41337 | تاریخ : 01/05/1343

امام خمینی به آقای علی عزیزپور در اخذ وجوه شرعیه، اجازه دادند.

انتهای پیام /*