1345

امام به آقای محمدعلی سعادت بهبهانی در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

امام به آقای محمدعلی سعادت بهبهانی در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

کد : 41453 | تاریخ : 03/09/1345

امام به آقای محمدعلی سعادت بهبهانی در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

انتهای پیام /*