پرویز خرسند

کد : 165465 | تاریخ : 30/08/1396

 پرویز خرسند

‏وقتی در جامعه ای، انقلابی در حال شکل گیری باشد بالتبع حوادث‏‎ ‎‏متعدد تلخ و شیرینی را در کنار دارد و این حوادث باعث می شود که‏‎ ‎‏عواطف هنرمندان تحت تأثیر قرار گیرد و این تأثیر باعث حرکت شعرا و‏‎ ‎

‎[[page 71]]‎‏ نویسندگان می شود که به پیدایش خیزشهای ادبی منجر می گردد. این‏‎ ‎‏خیزشها در طول انقلاب، انقلاب را به پیش می برند و باعث روند آن‏‎ ‎‏می گردند. انقلاب و ادبیات با تأثیر متقابل باعث حرکت و روند یکدیگر‏‎ ‎‏می شوند و در یکدیگر خیزش به وجود می آورند.‏

‏ ‏

 

[[page 72]]

انتهای پیام /*