رمز ماندگاری نام و اندیشه امام خمینی (س)

رمز ماندگاری نام و اندیشه امام (ره) اخلاص و اندیشه ناب ایشان است. همواره و به ویژه در سده اخیر در عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آسیب های بسیاری از ناحیه نگرش های التقاطی و ناخالص دیده ایم. امام(ره) منادی اسلام نابی است که آیین پاسخگویی به نیازهای فطری همه انسان ها بوده و این نگرش برای همیشه مخاطبان خود را خواهد داشت.

کد : 165676 | تاریخ : 08/09/1396

رمز ماندگاری نام و اندیشه امام (س) اخلاص و اندیشه ناب ایشان است. همواس و به ویژه در سده اخیر در عرصه سیاسی، اجتماعی و فسنگی آسیب های بسیاری از ناحیه نگرش  های التقاطی و ناخالص دیده ایم. امام (س) منادی اسلام نابی است که آیین پاسخگویی به نیازهای فطری همه انسان  ها بوده و این نگرش برای همیشه مخاطبان خود را خواهد داشت. درک شرایط، موقعیت ها و نیازهای زمانه و اجتهاد در متن دین برای پاسخگویی به نیازهای روز به عنوان عناصر پویندگی و بالندگی در این اندیشه، باعث شده است که اندیشه امام (س) برای همیشه پاسخگو باشد.


 به لحاظ اجتماعی هم باید گفت، امام (س) شخصیتی صادق و همراه با مردم بود و ملت ایران از زمانی که حضرت امام (س) را شناختند تا لحظه رحلت و حتی مخالفین و منتقدین امام، باور داشتند که امام (س) اهل بازی های سیاسی پشت پرده نبود، با ملت صادق بود و صادقانه سخن می گفت  و راهکاسایی که در سخنان و آثار امام (س) مطرح شده، همراه با صداقت محض بوده است.


 مسأله دیگر جایگاه امام (س) به عنوان یک فقیه، عارف، فیلسوف، اندیشمند، محدث، مفسر و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی است که مجموعه ای از شرایط، باعث شده شخصیتی بارز و ممتاز برای امام (س) در عصر کنونی ایجاد شود که می توان همچون  فرصتی استثنایی   به آن نگاه کرد. در  تاریخ شخصیت های بزرگی داشته ایم؛ اما اینها غالبا یک بعدی بوده اند و فیلسوفان ما هیچ گاه نتوانسته اند نظریه های قابل ارائه در متن میدان عمل و در مسائل زمانه خود داشته باشند. 
می توان گفت، تعبد حضرت امام (س) به مسأله دین و اسلام ناب و همچنین توجهی که به خدای متعال داشت و خلوص نیت و اخلاص عمل ایشان، رمز اصلی ماندگاری یاد و نام ایشان بوده و هست.


امام خمینی(س) نزدیک به یک قرن عمر با برکت و فعال داشته است. در  زندگانی ایشان مناسبت های فراوان تاریخی و موضوعی وجود داشته و امام (س) در یکایک موضوعات جامعه نظر دارد. در فضاها و مکان های مختلف از قم گرفته تا نجف حضور فعالی داشته اند. می توان یاد امام (س) و اندیشه های ایشان را در همین مراکز مرتبط و منسوب به امام از یک سو و در طول سال در مناسبت های مختلف با تبیین نظرات و آرای امام زنده نگاه داریم. 


امروزه یکی از مصائب بزرگ جامعه بشری و جهان اسلام که حیثیت و آبروی اسلام را نشانه رفته، تفکر سلفی گری و بازگشت متحجرانه به سنت، بدون توجه به واقعیت جهان هستی و تحولات و تغییرات جهان است. همواس مکتب های فکری با این چالش مواجه هستند که هم اصول ثابت و جوهس اندیشه آنها پایدار بمانند و دچار تصلب و انجماد نشوند چون بدون تردید به بن بست التقاط و یا فروپاشی کشیده می شود. تغییر و تحول بخشی از واقعیت اجتناب ناپذیر است و زمانی که اندیشه ای متصلبانه می خواهد جلو  تغییر را بگیرد یا به نابودی می رود و یا جامعه را نابود می کند.


امام خمینی بنیانگذار یک نظام نوپای دینی است و از طرف دیگر این نظام نوپا در دنیای قرن 21 ایجاد شده و حضرت امام (س) اندیشه دینی را پس از 1400 سال، هنرمندانه و با نگاه اجتهادی خود، متناسب با نیازهای جامعه و جهان معاصر بیان کرد. در رجوع به اندیشه امام (س) هم که بنیان این نظام است، اگر می خواهیم دچار انجماد نشویم، باید توجه به عنصر زمان و مکان و نیاز سنجی و واقعیت  بینی و مجموعه شرایطی که رخ داده است داشته باشیم. از سوی دیگر باید متوجه باشیم اجتهاد اصولی و شرایطی دارد و این گونه نیست که هر کس هر چه خواست بگوید و به اندیشه ای نسبت دهد، ولو خلاف و ضد آن و بعد بگوید دارد اجتهاد می کند؛ اجتهاد در مقابل نص باطل است.


برای ماندگاری اندیشه امام (س) باید تعبد و تقید به اساس و ارکان ثابت اندیشه امام به عنوان اصل مبنا و توجه به لزوم اجتهاد متناسب با اقتضائات و تحولات اجتناب ناپذیر، صورت بگیرد.


 مؤسسه نشر آثار امام (س) افتخار می کند که اصول مشخصی را از آغاز در مورد اندیشه‌ های امام دنبال کرده و به دنبال این بوده‌ که امام (س) همان گونه که بود و آثار و اندیشه امام بدون کمترین دستکاری و تغییر و تصرف به مردم شناسانده شود.


برگرفته از مصاحبه آقای دکتر انصاری

انتهای پیام /*