1367

امام خمینی آقای محمد یزدی را به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب فرمودند.

امام خمینی آقای محمد یزدی را به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب فرمودند.

کد : 41694 | تاریخ : 04/04/1367

امام خمینی آقای محمد یزدی را به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب فرمودند.

انتهای پیام /*