چراغ روشن بیداری

کد : 165846 | تاریخ : 21/09/1396

«چراغ روشن بیداری»

‏نامت چراغ روشن بیداری ست‏

‏مثل بهار در همه جا جاریست‏

‏راز بلند روح تو، بی تردید‏

‏پیوند لحظه های سپیداری ست‏

‏دل می نهم به معنی ایثارت‏

‏وقتی که زخم حادثه ها کاریست‏

‏هر چند در حمایت چشمانت‏

‏یک باغ لاله گرم هواداری ست‏

‏هر چند با نگاه خزانسوزت‏

‏هر سوی خاک تشنه گل کاری ست‏

‏در انتهای چشم تو می بینم‏

‏دستی هنوز منتظر یاری ست‏

  عبدالجبار کاکایی

‎ ‎

‎[[page 251]]‎

انتهای پیام /*