1348

* امام خمینی به آقای سید محمدعلی طباطبایی در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

* امام خمینی به آقای سید محمدعلی طباطبایی در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

کد : 41762 | تاریخ : 31/04/1348

* امام خمینی به آقای سید محمدعلی طباطبایی در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

انتهای پیام /*