مجله نوجوان 85 صفحه 10

کد : 166687 | تاریخ : 16/06/1385

جویبار خاطرات در اتاق کار امام یک مهتابی با یک لامپ صد وات روشن است که هنگام مطالعه یا نوشتن چون این نور کافی نیست یک لامپ دیگر را روشن می کنند . مکرراً دیده ام که معظم له از اتاقش به طرف اندرون رفته اند ولی چند لحظه بعد از میان راه برگشته ، چراغ را خاموش کرده و مجدداً به طرف اندرونی رفته اند . با آنکه در آن موارد معمولاً بیش از چند دقیقه در اندرون نمی ماندند و دوباره به همین اتاق بر می گشتند . با این که به طور قطع و یقین خصوصاً پس از انقلاب برای هیچ مرجعی سیل وجوهات و خیرات و نذورات و هبه ها و هدیه های شخصی به اندازة امام سرازیر نمی شد اما این کثرت و فراوانی در زندگی امام حتی در امور مربوط به زندگی شخصی و خصوصی ایشان هیچ تفاوت و تغییری را پدید نیاورد که باعث شود با مصرف زیادتر و هزینة بیشتر از روال زندگی زاهدانه و علی گونة خودشان فاصله بگیرند . در حقیقت میتوانم بگویم به هیچکس مثل امام شهرت ، ریاست ، دنیا و متاع آن روی نیاورد و هیچکس هم مانند امام از آن فاصله نگرفت . آیت الله مصطفی زمانی

[[page 10]]

انتهای پیام /*