1350

هزینه جشن های 2500 ساله در رسانه های گروهی غربی بازتاب بدی داشت و مورد انتقاد مطبوعات اروپا واقع شد. دانشجویان ایرانی در غالب کشورها بر ضد شاه تظاهرات کردند.

هزینه جشن های 2500 ساله در رسانه های گروهی غربی بازتاب بدی داشت و مورد انتقاد مطبوعات اروپا واقع شد. دانشجویان ایرانی در غالب کشورها بر ضد شاه تظاهرات کردند.

کد : 41828 | تاریخ : 01/08/1350

هزینه جشن های 2500 ساله در رسانه های گروهی غربی بازتاب بدی داشت و مورد انتقاد مطبوعات اروپا واقع شد. دانشجویان ایرانی در غالب کشورها بر ضد شاه تظاهرات کردند.

انتهای پیام /*