1361

آقای ناطق نوری وزیر کشور و معاونان و استانداران سراسر کشور به محضر امام خمینی رسیدند. امام همگان را به خدمت به مردم دعوت کردند.

آقای ناطق نوری وزیر کشور و معاونان و استانداران سراسر کشور به محضر امام خمینی رسیدند. امام همگان را به خدمت به مردم دعوت کردند.

کد : 41831 | تاریخ : 01/10/1361

آقای ناطق نوری وزیر کشور و معاونان و استانداران سراسر کشور به محضر امام خمینی رسیدند. امام همگان را به خدمت به مردم دعوت کردند.

انتهای پیام /*