ترمه

کد : 169208 | تاریخ : 28/11/1396

ترمه 

 حسین اسرافیلی

‏ ‏

جز شما با ما کسی احساس غمخواری نکرد 

هیچ چشمی گریه ما را پرستاری نکرد

خانه ها را سیل غارتگر شکست و آب برد 

هیچ کس ویرانه ها را قصد معماری نکرد

دستها پرچم شد اما هیچ مردی برنخاست 

عرصه خالی بود و شمشیری میان داری نکرد

گرچه در بزم شقایق سفره گستردیم ما 

هیچ دستی ترمۀ ما را قلم کاری نکرد

آخرین مجروح تیر فتنه ایم اما کسی

 حرمت زخم شهیدان را هواداری نکرد

‎ ‎

‎[[page 52]]‎

انتهای پیام /*