سیری در وصیت نامه امام خمینی(س)

شاخص ترین توصیه های حضرت امام به جوانان در قالب چه محورهایی است؟

امام خمینی همه جوانان را به حفظ ارزش های انسانی و توجه به مفاهیم بلندی مثل استقلال و آزادی دعوت می کند، ایشان همچنین نسل جوان را به هوشیاری و جلوگیری از انحرافات به خصوص در مراکز دانشگاهی که مراکزی «انسان ساز» هستند توجه می دهند، و موّکداً توصیه می کنند که دانشگاه باید از «انحراف» و «غرب زدگی و شرق زدگی» در امان باشد.

کد : 171645 | تاریخ : 17/01/1399

‏جوان با ظرفیت و توانایی هایش همواره برخوردار از ویژگی هایی چون: عشق و شور، طراوت و پاکی، شجاعت و سرسختی، استقلال طلبی، عدالت خواهی، حقیقت یابی و ایثار و فداکاری است. این استعدادهای نهفته، ظرفیت ها و قابلیت ها در وجود جوانان بهترین زمینه برای ایجاد تغییر و تحول می باشد. همین سرمایه غنی و احساسات پاک و انرژی جوانان است که آنها را به عنوان نیروی کارآمد یک ملت و سرمایه های بالقوه یک کشور مطرح می نماید.‏

‏با توجه به انکار ناپذیر بودن تأثیر گذاری نسل جوان در تحولات اجتماعی، همواره نظر صاحب نظران و رهبران سیاسی – اجتماعی به نیروی جوان معطوف بوده، چرا که نادیده انگاشتن و بی توجهی به جوانان و نیازها و خواسته های گوناگون آنها بدون تردید نابسامانی ها و ناملایمات اجتماعی زیانباری را به همراه خواهد داشت. بدین سبب است که قشر جوان بیش از سایر اقشار مورد توجه دشمنان بوده و استعمارگران و دولت های سرسپرده آنان برای رسیدن به اهداف پلید خود، سعی و تلاش فراوانی در جهت انحراف و دوری جوانان از اسلام و قرآن می نمایند تا از این رهگذر و با ترویج بی بند و باری و فرهنگ ابتذال در میان جوانان آنان را نسبت به عقاید و مسائل دینی بی توجه سازند و در نتیجه بتوانند بدون هیچ مانع به اهداف متعدد از جمله فروش انواع محصولات خود در بازارهای جدید دست یازند. اما با عنایت به روحیه کمال خواهی و حقیقت جویی جوانان که زمینه آمادگی و پذیرش کسب فضایل و ارزش ها را فراهم می نماید و با توجه به درایت و دوراندیشی حضرت امام که بزرگترین رویداد تاریخ را به همت جوانان به وجود آورد، این قشر همواره مورد توجه و عنایت حضرت امام (ره) بوده است. بدین ترتیب باید گفت امام از نیروی پویای جوانان در جهت سقوط نظام استبدادی، دفاع از میهن اسلامی و بازسازی کشور بهره فراوان گرفت و به فردای نسل جوان و کارآمدی آنان در پهنه کوشش های متنوع و انسان دوستانه امید زیادی داشت و جوانان را به منزله ذخیره عزت و اقتدار کشور تلقی می کرد. بدین جهت همواره نگران آتیه و سرانجام جوانان بود، نباشد که خدای نخواسته با ک