فصل چهارم: تأثیر پشتیبانی مردم در نظام اسلامی

کد : 172261 | تاریخ : 15/05/1384

          فصل چهارمتأثیر پشتیبانی مردم در نظام اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  خنثی شدن توطئه ها و قطع امید دشمنان

‏  احیای اسلام و گسترش نهضتهای اسلامی‏

‏  حل مشکلات و پیشرفت امور‏

‏  حفظ نظام‏

‏ ‏


‎[[page 133]]‎

‎[[page 134]]‎

انتهای پیام /*