بیداری و رشد دینی و سیاسی

کد : 172269 | تاریخ : 07/05/1384

‏ ‏

بیداری و رشد دینی و سیاسی

‏ ‏

بیداری، هوشیاری و مقاومت ملت در مقابل ظلم

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت ایران را باید ما از آن تشکر کنیم. ملت بیداری است، ملت‏‎ ‎‏هوشیار و مقاومی است در مقابل ظلم. در عین حالی که این همه‏‎ ‎‏ظلم می بیند، این همه کشته می دهد، در عین حال، مقاومت‏‎ ‎‏می کند، ایستادگی می کند. و این ایستادگی به نتیجه خواهد رسید.‏‎ ‎‏هیچ اشکالی نیست که بعد از اینکه ملتها بیدار شدند و بعد از آنکه‏‎ ‎‏حتی زنها قیام کردند بر ضد دولت و بر ضد این جباران، یک‏‎ ‎‏همچو ملتی پیروز می شوند ان شاءالله .(306)‏

اواخر دی 56 


‎[[page 170]]‎

احساسات و بیداری مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت بیدار شده. آقا، مردم بیدار شدند؛ اگر مردم بیدار نبودند که‏‎ ‎‏بازارها را این جور نمی بستند. روز جمعه، روز پنجشنبه ـ از قراری‏‎ ‎‏که هم نقل شده است و هم مقاماتِ اطلاعات رسمی اطلاع‏‎ ‎‏داده اند ـ بازار تهران اعتراضاً تعطیل شده. و مسئلۀ تعطیل بازار‏‎ ‎‏تهران یک امر عادی نیست، یک امر خلاف عادت است. هیچ کس‏‎ ‎‏نمی تواند این کار را بکند. این احساسات و بیداری ملت است که‏‎ ‎‏این کار را انجام داده.(307)‏

اواخر دی 56 

*  *  *

‏ ‏

رشد سیاسی ملت ایران

‏ ‏

‏ ‏

‏نام بزرگ ملت ایران در عالم به رشد سیاسی ثبت شد. نام بزرگ قم‏‎ ‎‏در بین ملت ایران به رشد سیاسی و فعالیت و جانفشانی در تاریخ‏‎ ‎‏ثبت شد. نام بزرگ «چهارمردان» در فداکاری و جان نثاری در تاریخ‏‎ ‎‏عالم ثبت شد. نام بزرگ بانوان ایران ثبت شد. نام بزرگ بانوان قم‏‎ ‎‏ثبت شد. نام بزرگ بانوان «چهارمردان» ثبت شد. بانوان قم و بانوان‏‎ ‎‏«چهارمردان»، پیشرو این نهضت اسلامی بودند؛ رشد سیاسی‏‎ ‎‏خودشان را اثبات کردند؛ نهضت را راهنمایی کردند.(308)‏

5 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

رشد افکار سیاسی در تمام اقشار ملت

‏ ‏

‏در مدت کمتر از دو سال یک تحول پیدا شد که تمام قشرهای ملت‏‎ ‎‏افکار سیاسی پیدا کردند. مجالسی که صرف می شد در اموری که‏‎ ‎‏بیهوده بود، حالا صرف می شود در اموری که سرنوشت ساز‏‎ ‎‏است.(309)‏

30 / 4 / 58


‎[[page 171]]‎

روشن بینی و احساس تکلیف در مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏و عمدۀ امید این است که یک ملت الآن بیداری پیدا کرده. ملت ما‏‎ ‎‏یک هوشیاری پیدا کرده که حالا در هر جای مملکت شما بروید،‏‎ ‎‏هر جا که بروید، می بینید مردم روشن هستند؛ مردم تکلیفشان را‏‎ ‎‏می فهمند چیست. و این خیلی امیدواری برای ما دارد که دیگر قیام‏‎ ‎‏به شخص و به این و به آن ندارد.(310)‏

6 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

رشد سیاسی ـ دینی ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏این وضع ملت ماست. مقایسه باید کرد بین این ملت، قبل از این‏‎ ‎‏نهضت و حالا؛ مقایسۀ سی سال پیش از این با حالا که ملت ما تا‏‎ ‎‏چه حدود رشد سیاسی کرده؛ رشد دینی، سیاسی ـ دینی. آن وقت‏‎ ‎‏به آن وضع بود که برای هیچ امری دخالت برای خودش قائل‏‎ ‎‏نبود.(311)‏

10 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

شناخت همگانی و جهش توده های مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏توده های مردم که قبل از نهضت عظیم اسلامی، نظام شاهنشاهی‏‎ ‎‏را مظهر ملیت و مدار عظمت کشور می دانست و فرمان شاه را‏‎ ‎‏مطاع و متبع، و از جزاف گوییهای شاهان و گویندگان درباری و‏‎ ‎‏مدیحه سرایی آنان، کشور را در سایۀ رهبری شاه مترقی و پیشرفته‏‎ ‎‏تا دروازۀ تمدن بزرگ می پنداشت و استقلال مملکت را در زیر‏‎ ‎‏پرچم شاهنشاهی، بیمه شده به حساب می آورد، با یک جهش و‏‎ ‎‏شناخت همگانی، تمام پایه ها و کنگره های این قصر خیالی