فاطمه طباطبائی

مگر امکان دارد زنها در خانه بنشینند

مگر از نظر اداره مملکت امکان دارد که فردا بگویند همه زنها در خانه بنشینند؟

کد : 42524 | تاریخ : 23/11/1391

در اول انقلاب یکى از این آقایان که می شناسید، ولى من نامش را نمی ‏برم، نزد امام آمدند و گفتند: شما الآن خیلى قدرت دارید و هر کارى که می خواهید، می توانید در ایران انجام دهید. بیایید از این قدرتتان استفاده کنید و دستور دهید تمام خانم‏ها از ادارات به خانه‏ هایشان برگردند و کار نکنند. البته این یکى از خواسته ‏هاى ایشان بود. یادم است که این مسأله به نحوى به من مربوط می شد که امام آن را با من مطرح کردند. گفتند: «الآن فلان آقا اینجا بود و چنین خواسته ‏اى در مورد شما زنان داشت». من خندیدم و گفتم: این آقا با آن وجهه آمده بود تا این خواسته را طرح کند. گفتند: «بله، ولى واقعاً چطور اینها متوجه نیستند؟ مگر از نظر اداره مملکت امکان دارد که فردا بگویند همه زنها در خانه بنشینند؟ برخى وزارتخانه‏ ها نصف پرسنلشان زن است. اینها چون توجه به  مسائل ندارند، یک مرتبه حکم می کنند.»

منبع: مجله زن روز، ش 1267.

انتهای پیام /*