رموز موفقیت اندیشه امام

فارغ از ویژگی بارز مردمی بودن امام خمینی(س)، رمز موفقیت اندیشه امام را در چه زمینه های دیگری می توان دید؟

به طور کلی و در یک کلام می توان ویژگی مردمی بودن و همراه مردم بودن را در یک جمله از امام دید که صد البته التزام عملی به آن نیز به گوه تاریخ مشاهده شده است. ایشان در تاریخ 6 خرداد 1360، در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏، ضمن اشاره به وظایف نمایندگان مجلس‏، در تبیین ضرورت پایبندی همه به قانون‏ چنین می فرمایند:
«من هم ممکن است با بسیاری از چیزها، من که یک طلبه هستم، مخالف باشم. لکن وقتی قانون شد [تصویب‏] خوب، ما هم می‏ پذیریم.»

کد : 174985 | تاریخ : 28/01/1398

‏امام خمینی(س) در جایگاه رهبر سیاسی، مؤسس و بنیان گذار نظام سیاسی جدید در ایران دو سطح از سیره سیاسی دارد؛ اندیشه و عمل. اگرچه تفکیک و جدایی این دو از هم نادرست و ناممکن است اما برای تقریب به ذهن و تأمل واقعی تر در باب آن می توان به صورت فرضی به این تفکیک اشاره داشت. اندیشه امام خمینی(س) به نوبه خود ابعاد و جوانب مهمی دارد که مردمی بودن و مردمداری از این موارد است. بدیهی است که رهبران بزرگ اندیشه های بزرگ هم دارند و بزرگی اندیشه های آنان به این بستگی دارد که ارزش ها و فضیلت هایی که بدان باور داشته و در رابطه با دیگران معیار قرار می دهند، چه باشند.‏
ریشه موفقیت اندیشه های امام خمینی(س) را باید در ارزش ها و فضیلت هایی جست که ریشه در امر انسانی دارد؛ انسان کاملی که نمونه عینی اش پیامبر اکرم چونان حامل اسم اعظم خداوند، دغدغه رستگاری، سعادت و پیشرفت و زندگی خوب برای بشر دارد. امام خمینی(س) در درجه نخست مقید و پایبند فضیلت هایی بود که در نظریه انسان کامل در عرفان اسلامی و مطابق با سیره و سنت حضرت محمد(ص) به عنوان مصداق انسان کامل صورت بندی شده است. این فضیلت ها و ارزش ها در اندیشه امام خمینی(س) بروز کرده و چارچوب تشکیل نظام سیاسی قرار گرفت. سیاست برای امام خمینی(س) عرصه تحقق حقوق و وظایف انسان در گستره زندگی جمعی است. اگر فضیلت های انسانی و اسلامی مبنای سیاست قرار نگیرد دو خطر عمده در کمین خواهد بود؛ استبداد و وابستگی. ‏رمز موفقیت اندیشه های امام خمینی(س) و نفوذ آن در میان مردم و احساس نیاز و اقبال مردم به آن پس از سه دهه از رحلت ایشان به این باز می گردد که او صاحب اندیشه و نگاه منسجم و سازگار از حقوق و تکالیف انسان داشت. انسان در زندگی جمعی و در محیطی به نام شهر وقتی می تواند تجربه رضایت بخشی از زندگی داشته باشد که به صورت متوازن به حق و مسئولیت بیاندیشد و در عمل بدان وفادار باشد. اندیشه امام خمینی(س) دارای مؤلفه ها، مختصات و چارچوبی است که به صورت هماهنگ و متعادل به این دو بخش یعنی به حق و مسئولیت التزام توجه دارد و اگر این را بپذیریم، آنگاه اندیشه امام الگوسازی خود را نشان خواهد داد. بدین ترتیب موفقیت اندیشه امام خمینی(س) صرفاً آرای درست و پراکنده نیست، بلکه در درون خود منسجم و هماهنگ است و می تواند الگویی عملی از رفتار و سلوک را برای انسان ارائه کند. پس رمز موفقیت یک اندیشه به عوامل زیر بستگی دارد؛‏


1. اصالت ارزش ها و فضیلت های اسلامی و انسانی در آن

‏2.‏ پیوند اندیشه با عمل(یعنی قول و فعل با هم نسبت وثیقی داشته باشد)

‏3.‏ امکان الگو سازی عملی و قابل کاربست برای دیگران

انتهای پیام /*