خلوص سالک

باید سالک الی اللّه خالص از تصرّف طبیعت باشد و کدورت و‏‎ ‎‏ظلمت آن را در قلب او راهی نباشد...

کد : 178584 | تاریخ : 17/04/1399

سالک الی اللّه در عین حال که با هر دسته از مردم‏‎ ‎‏معاشرت به معروف کند و حقوق خلقیّه را ردّ نماید و با هر یک از مردم به طور‏‎ ‎‏مناسب حال او مراوده و معامله کند، از حقوق الهیّه نگذرد و معنای خود را که‏‎ ‎‏عبارت از عبودیّت و توجّه به حقّ است از دست ندهد؛ و در عین حال که در‏‎ ‎‏کثرت واقع است در خلوت باشد، و قلب او که منزلگاه محبوب است خالی از‏‎ ‎‏اغیار و فارغ از هر نقش و نگار باشد.

باید سالک الی اللّه خالص از تصرّف طبیعت باشد و کدورت و‏‎ ‎‏ظلمت آن را در قلب او راهی نباشد، و جمیع عبادات او خالی از جمیع‏‎ ‎‏شرک های ظاهری و باطنی باشد. و همانطور که آب در وقت نزول از آسمان‏‎ ‎‏طاهر و پاکیزه است و دست تصرف قذارات به آن دراز نشده، قلب سالک، که‏‎ ‎‏از سماء غیب ملکوت طاهر و پاکیزه نازل شده، نگذارد در تحت تصرّف‏‎ ‎‏شیطان و طبیعت واقع شده به قذارات آلوده گردد.

آداب الصلاه/صفحه ۶۵

انتهای پیام /*