قطع وابستگی به دیگران و تحمل سختی ها

باید هوشیار و بیدار و مراقب باشید که سیاست بازان‏‎ ‎‏پیوسته به غرب و شرق با وسوسه های شیطانی شما را به‏‎ ‎‏سوی این چپاولگران بین المللی نکشند؛ و با اراده مصمم و‏‎ ‎‏فعالیت و پشتکار خود به رفع وابستگی ها قیام کنید.‏

کد : 178620 | تاریخ : 23/04/1399

باید هوشیار و بیدار و مراقب باشید که سیاست بازان‏‎ ‎‏پیوسته به غرب و شرق با وسوسه های شیطانی شما را به‏‎ ‎‏سوی این چپاولگران بین المللی نکشند؛ و با اراده مصمم و‏‎ ‎‏فعالیت و پشتکار خود به رفع وابستگی ها قیام کنید.‏

و بدانید که نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و امریکا و‏‎ ‎‏شوروی کم ندارد و اگر خودیِ خود را بیابد و یأس را از‏‎ ‎‏خود دور کند و چشم داشت به غیر خود نداشته باشد، در‏ دراز مدت قدرت همه کار و ساختن همه چیز را دارد. و‏‎ ‎‏آنچه انسان های شبیه به اینان به آن رسیده اند شما هم‏‎ ‎‏خواهید رسید به شرط اتکال به خداوند تعالی و اتکا به‏‎ ‎‏نفس، و قطع وابستگی به دیگران و تحمل سختی ها برای‏‎ ‎‏رسیدن به زندگی شرافتمندانه و خارج شدن از تحت سلطه‏‎ ‎‏اجانب. ‏

و بر دولت ها و دست اندرکاران است چه در نسل حاضر‏‎ ‎‏و چه در نسل های آینده که از متخصصین خود قدردانی کنند‏‎ ‎‏و آنان را با کمک های مادی و معنوی تشویق به کار نمایند و‏‎ ‎‏از ورود کالاهای مصرف ساز و خانه برانداز جلوگیری‏‎ ‎‏نمایند و به آنچه دارند بسازند تا خود همه چیز بسازند. ‏

و از جوانان، دختران و پسران، می خواهم که استقلال و‏‎ ‎‏آزادی و ارزش های انسانی را، ولو با تحمل زحمت و رنج،‏‎ ‎‏فدای تجملات و عشرت ها و بی بند و باری ها و حضور در‏‎ ‎‏مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی وطن به شما‏‎ ‎‏عرضه می شود نکنند؛ که آنان چنانچه تجربه نشان داده جز‏‎ ‎‏تباهی شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپیدن‏‎ ‎‏ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگی کشیدنتان و‏‎ ‎‏مصرفی نمودن ملت و کشورتان به چیز دیگر فکر‏‎ ‎‏نمی کنند؛ و می خواهند با این وسایل و امثال آن شما را‏‎ ‎‏عقب مانده، و به اصطلاح آنان «نیمه وحشی» نگه دارند.‏


وصیت نامه سیاسی_الهی/صفحه ۳۹ و ۴۰

انتهای پیام /*