عید غدیر خم

غدیر منحصر به آن زمان نیست غدیر در‏‎ ‎‏همۀ اعصار باید باشد...

کد : 178714 | تاریخ : 17/05/1399

زنده نگه داشتن این عید نه برای این است که چراغانی بشود و قصیده خوانی بشود‏‎ ‎‏و مداحی بشود، اینها خوب است، اما مسئله این نیست. مسئله این است که به ما یاد بدهند‏‎ ‎‏که چطور باید تبعیت کنیم، به ما یاد بدهند کهغدیر منحصر به آن زمان نیست غدیر در‏‎ ‎‏همۀ اعصار باید باشد و روشی که حضرت امیر در این حکومت پیش گرفته است باید‏‎ ‎‏روش ملتها و دست اندرکاران باشد.

صحیفه امام جلد ۲۰ ص ۱۱۲

انتهای پیام /*