همراهی پرورش با آموزش‏

کسی که پرورش صحیح ندارد، ولو آموزش صحیح هم فرض کنید دارد، خیلی هم‏‎ ‎‏آموزشش در سطح عالی است، این ضررش به کشور از مردم عادی بیشتر است.

کد : 178764 | تاریخ : 26/05/1399

اگر همان تحصیل محض باشد، گاهی‏‎ ‎‏وقتها شاید مضرّ هم باشد به حال کشور. بسیاری از ضررهایی که به کشور ما وارد شده‏‎ ‎‏است از همین تحصیلکرده ها وارد شده است. طرحهای منافی با کشور ما بسیاری اش به‏‎ ‎‏دست همین تحصیلکرده ها شده است. تحصیلکرده هایی که آموزش داشته اند، لکن‏‎ ‎‏پرورش نداشته اند. تحصیلکرده هایی که فقط برای منافع شخصی خودشان کارها را‏‎ ‎‏انجام می دادند.‏

کسی که پرورش صحیح ندارد، ولو آموزش صحیح هم فرض کنید دارد، خیلی هم‏‎ ‎‏آموزشش در سطح عالی است، این ضررش به کشور از مردم عادی بیشتر است. مردم‏‎ ‎‏عادی نمی توانند آنطور ضرر به کشور بزنند. اینها تحصیلکرده هایند که می توانند یک‏‎ ‎‏طرحهایی بریزند برای استفادۀ دیگران. اشخاصی که اطراف این پدر و پسر‏‏ بودند، از‏‎ ‎‏همان تحصیلکرده هایی بودند که در اروپا یا امریکا تحصیل کرده بودند؛ لکن فقط‏‎ ‎‏آموزش بود. پرورش اسلامی، پرورش انسانی، نداشتند. و لهذا آن ضرری که به کشور‏‎ ‎‏ما از ناحیۀ دانشمندان این کشور وارد شده است، آن ضرر از ناحیۀ دیگران وارد نشده‏‎ ‎‏است. حتی ساواک هم مثل آنها به ما ضرر نزدند. آنها افکار را ضایع کردند. آنها‏ جوانهای ما را فاسد کردند.‏

صحیفه امام، ج ۹، ص:۷۴

انتهای پیام /*