بی اعتنایی به تبلیغات دشمن

شما رزمندگان عزیز و شجاع که با ذکر‏‎ ‎‏خداوند متعال و ندای الله اکبر به پیش می روید و به دشمن می تازید از بوق های قدرت های‏‎ ‎‏سیلی خورده چشمداشت انعکاس صحیح پیروزی های خدا داده را ندارید و نباید داشته‏‎ ‎‏باشید.

کد : 178898 | تاریخ : 04/07/1399

شما رزمندگان عزیز و شجاع که با ذکر‏‎ ‎‏خداوند متعال و ندای الله اکبر به پیش می روید و به دشمن می تازید از بوق های قدرت های‏‎ ‎‏سیلی خورده چشمداشت انعکاس صحیح پیروزی های خدا داده را ندارید و نباید داشته‏‎ ‎‏باشید. شما چون ماه نورافشانی کنید و آنان بوق مخالف بزنند. شما برای عقیده، جهاد و‏‎ ‎‏دفاع می کنید و از خداوند چشمداشت رحمت دارید، و بگذارید تا تبلیغات استعماری از‏‎ ‎‏آنان از خدا بیخبر که برای دنیا و شیطان به جنگ با اسلام برخاسته اند پشتیبانی نمایند.‏‎ ‎

صحیفه امام، ج۱۶، ص:۱۵۶

انتهای پیام /*