روز نیروی انتظامی

اگر مردم احساس این را بکنند که پلیس برای حفظ مصالح آنهاست، پلیس‏‎ ‎‏نمی خواهد که به آنها تحمیلی بکند، مردم با آغوش باز پلیس را در بر می گیرند و از پلیس‏‎ ‎‏پشتیبانی می کنند.

کد : 178917 | تاریخ : 13/07/1399

حکومتها باید خدمتگزار مردم باشند. مردم احساس کنند که اینها به نفع آنها عمل‏‎ ‎‏می کنند. اگر مردم احساس این را بکنند که پلیس برای حفظ مصالح آنهاست، پلیس‏‎ ‎‏نمی خواهد که به آنها تحمیلی بکند، مردم با آغوش باز پلیس را در بر می گیرند و از پلیس‏‎ ‎‏پشتیبانی می کنند.

«صحیفه امام ج ۱۳، ص ۳۷۰» 

انتهای پیام /*