وحدت اسلامی، تکلیف دینی

امروز ما مکلف هستیم کلمۀ حق‏‎ ‎‏را عُلْیا و کلمۀ باطل را سفلا قرار دهیم.‏

کد : 179023 | تاریخ : 09/08/1399

امروز ما مکلف هستیم که در هر لباس و هر شغلی هستیم، از اختلاف کلمه احتراز و به‏‎ ‎‏وحدت اسلامی که پیوسته مورد سفارش کتاب و سنت است گرایش نموده، و کلمۀ حق‏‎ ‎‏را عُلْیا و کلمۀ باطل را سفلا قرار دهیم.‏

صحیفه امام، ج ۴، ص:۳۱۱

انتهای پیام /*