امام خمینی فیلسوف الهی

حضرت امام فلسفه را به منزله راهی برای شناخت مرحله و مرتبه ای از حقایق وجود و موجودات پی می گرفت

کد : 179081 | تاریخ : 25/08/1399

حضرت امام فلسفه را به منزله راهی برای شناخت مرحله و مرتبه ای از حقایق وجود و موجودات پی می گرفت و ازین رو نگاه فلسفی وی به حقیقت هستی و وحدت وجود و مراتب آن بشدت متاثر از مکتب عرفانی وی بود.

دکتر حمید انصاری حدیث بیداری ص ۱۸۰

انتهای پیام /*