کریمه اهل بیت

کد : 179109 | تاریخ : 06/09/1399

خواهرهای ما که در‏‎ ‎‏عصر نهضت شرکت داشتند ارزش اعمال آنها بیشتر بود از ارزش اعمال مردها، آنها با‏‎ ‎‏پرده های عفاف بیرون آمدند و با پردۀ عفاف با مردان هم صدا شدند و پیروزی را‏‎ ‎‏تحصیل کردند و حالا هم با قصد خالص آنچه که در ایام عمر تهیه کردند برای مستمندان‏‎ ‎‏دادند. این ارزش دارد، متمکنین اگر میلیونها بدهند، به قدر ارزش این نیست. پس روز‏‎ ‎‏زن، روز با اهمیتی است و امروز روز زن است و امروز روز مخدرات است و اجتماع‏‎ ‎‏عظیم؛ اجتماع از اقشار مختلفه آنهایی که نمی توانستند با هم مجتمع باشند؛ آنهایی که‏‎ ‎‏اختناق نمی گذاشت با هم مجتمع شوند، همه با هم مجتمع شدند؛ همه با هم، برادر و‏‎ ‎‏خواهر، برادر و خواهروار مجتمع شدند. مجتمع شدند در مکان مقدس، مکان مقدس‏‎ ‎‏فیضیه، محلی که علم از آنجا به همۀ اقطار سرازیر می شود.

صحیفه امام جلد ۷ ص ۳۴۲

انتهای پیام /*