نهضت ترور نمی شود

نهضت ما هرگز ترور نمی شود. ترور اشخاص، ترور نهضت نیست.‏‎

کد : 179121 | تاریخ : 09/09/1399

حفاظت‏‎ ‎‏کنند از دین خدا، حفاظت کنند از اسلام، از قرآن کریم. نلغزند از این جنبش های ضعیفی‏‎ ‎‏که این اقشار غیر انسان در ایران ایجاد می کنند، نترسند از اینکه این اقشار ضعیف به‏‎ ‎‏جنبش در آمدند و به خیال خود برای ارعاب ملت ترور می کنند. ملت ما هرگز از این‏‎ ‎‏معانی نمی ترسد، و نهضت ما هرگز ترور نمی شود. ترور اشخاص، ترور نهضت نیست.‏‎ 

صحیفه امام، ج ۷، ص:۵۰۵

انتهای پیام /*