مناط انسانیت

اگر روح شما سالم باشد‏‎ ‎‏و روح شما آزاد و قوی باشد، چه باک که دست یا پای انسان معلول باشد...

کد : 179135 | تاریخ : 13/09/1399

خداوند شفای عاجل به شما عنایت فرماید. باید بدانند جامعۀ‏‎ ‎‏معلولین که انسان دارای روحی است و جسمی. آنکه انسان به او انسان است، روح انسان‏‎ ‎‏است نه جسم انسان. دعا کنید که آنهایی که روحشان معلول است، آنها شفا پیدا کنند. و‏‎ ‎‏دعا کنید که شما جامعۀ معلولین جسمی، معلولین روحی نباشید. اگر روح شما سالم باشد‏‎ ‎‏و روح شما آزاد و قوی باشد، چه باک که دست یا پای انسان معلول باشد. دست و پای‏‎ ‎‏انسان مناط انسانیت نیست.

صحیفه امام جلد ۶ ص ۲۴۶

انتهای پیام /*