تشکیل شورای انقلاب

در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام «شورای‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی» مرکب از افراد باصلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین‏‎ ‎‏شده و شروع به کار خواهند کرد

کد : 179267 | تاریخ : 22/10/1399

به موجب حق شرعی و براساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به‏‎ ‎‏اینجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام «شورای‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی» مرکب از افراد باصلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین‏‎ ‎‏شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی‏‎ ‎‏خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده است؛ از آن جمله‏‎ ‎‏مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و‏‎ ‎‏مقدمات اولیۀ آن را فراهم سازد. دولت موقت در اولین فرصت که مناسب و صلاح‏‎ ‎‏دانسته شود به ملت معرفی و شروع به کار خواهد نمود.

صحیفه امام جلد ۵ ص ۴۲۶

انتهای پیام /*