پناه به سرمایه داری

شما اگر بخواهید در این مقطع تنها گره های کور اقتصادی سوسیالیسم و کمونیسم را با پناه بردن به کانون‏‎ ‎‏سرمایه داری غرب حل کنید، نه تنها دردی از جامعۀ خویش را دوا نکرده اید، که دیگران‏‎ ‎‏باید بیایند و اشتباهات شما را جبران کنند...

کد : 179673 | تاریخ : 04/12/1399

شما اگر بخواهید در این مقطع تنها گره های کور اقتصادی سوسیالیسم و کمونیسم را با پناه بردن به کانون‏‎ ‎‏سرمایه داری غرب حل کنید، نه تنها دردی از جامعۀ خویش را دوا نکرده اید، که دیگران‏‎ ‎‏باید بیایند و اشتباهات شما را جبران کنند.

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۲۲۱

انتهای پیام /*