عرفان امام؛ در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

کد : 180044 | تاریخ : 12/01/1400

خانم خدیجه ثقفی همسر بزگوار امام در خاطرات خود نقل می فرماید: در روزگار مرحوم حاج شیخ عبدالکریم‏‎ ‎‏حائری (رض)، موسس حوزه علمیه قم آقا غزلی گفته بود که یک بیت آن این است: ‏
‏‏سزد ز دانۀ انگور سبحه ای سازم                  ‏ ‏برای رفتن میخانه استخاره کنم‏. 

دانه انگور را به دانه تسبیح تشبیه کردن، آن هم برای رفتن به میخانه! و مناسبت "می" و "انگور" و "استخاره" و "تسبیح" داد مقدسین را دراورده بود. کار به شکایت پیش مرحوم حاج شیخ عبدالکریم کشید. گفته بودند: آقا روح الله دیگر چه بی دینی که نکرده است! فلسفه که می گوید! این هم شعرش! اهل عرفان هم که هست! او را از حوزه بیرون کنید. مرحوم حاج شیخ گفته بود: در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. من تعجی می کنم که چرا ایشان به فکر استخاره افتاده است. این واقعه ای بود که خود آقا برایم گفت.

(منبع: بانوی انقلاب؛ خدیجه ای دیگر؛ ص ۱۴۷ – ۱۴۸)

انتهای پیام /*