شما هم عمال آمریکایید

اگر بنا باشد که شما به جای اینکه اقتصاد مردم را درست کنید، به جای اینکه این کشور‏‎ ‎‏را بررسی کنید

کد : 180962 | تاریخ : 24/03/1401

 اگر بنا باشد که شما به جای اینکه اقتصاد مردم را درست کنید، به جای اینکه این کشور‏‎ ‎‏را بررسی کنید، ببینید کجاهاست که مخروبه است و مردم از همه چیز ساقط هستند، به‏‎ ‎‏جای این اگر بنشینید سر مسند و با حرف و با فحاشی به هم، مسائل را غفلت از آن بکنید،‏‎ ‎‏این همان است که قدرتهای بزرگ می خواهند تا این مملکت خرابه بماند و صدای مردم‏‎ ‎‏درآید. این همان است. شما هم عمال امریکایید، منتها ملتفت نیستید! یک عاملی داریم‏‎ ‎‏که مستقیماً از سفارت امریکا دستور می گیرد، یک عاملی داریم که برای او کار می کند و‏‎ ‎‏خودش نمی فهمد. خود آدم نمی فهمد که برای کی دارد کار می کند. اگر شما به مردم کار‏‎ ‎‏نداشته باشید، به مصالح مردم، به مصالح کشور کار نداشته باشید، فقط مشغول این باشید‏‎ ‎‏که من چطور، شما چطور، من چطورم، شما چطورید، مردم با من هستند، مردم با شما‏‎ ‎‏هستند، اگر فکر این باشید، این همان است که امریکا می خواهد و شما از عمال امریکا‏‎ ‎‏هستید و در عذاب با آنهایی که از عمال امریکا بودند با توجه، مشترک هستید، با کم و‏‎ ‎‏زیادش.‏

صحیفه امام جلد ۱۳ ص ۲۰۲

انتهای پیام /*