آیا امام در دوران انقلاب، از روسیه یا قدرت های بلوک شرق پول گرفته بود؟

به هیچ عنوان. حضرت امام خمینی منادی شعار نه شرقی و نه غربی در دوران جنگ سرد بود. زمانی که جهان به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بود، تمام کشورها در جهان در این دو بخش تعریف می شدند، یک گروه در بلوک غرب ...

کد : 43239 | تاریخ : 11/02/1392

به هیچ عنوان. حضرت امام خمینی منادی شعار نه شرقی و نه غربی در دوران جنگ سرد بود. زمانی که جهان به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بود، تمام کشورها در جهان در این دو بخش تعریف می شدند، یک گروه در بلوک غرب که شامل آمریکا و اروپای غربی و کشورهای اقماری در بقیه جهان بود که با عنوان دنیای سرمایه داری هم شناخته می شدند و گروه دوم که در حول محور اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی قرار داشتند و با عنوان کشورهای کمونیستی، بلوک شرق را تشکیل می دادند. در تمام سالهای بعد از جنگ دوم جهانی تا 1991 که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، یعنی حدود 45 سال (دوران جنگ سرد) دولتها، جنبش ها و نهادهای بین المللی در یک رقابت بین این دو بلوک تعریف شدند و آمریکا و شوروی (سابق) ابرقدرتهایی بودند که سلطه بر جهان را در اختیار و به تعبیری میان خود تقسیم نمودند. تنها حرکت آزادی خواهانه مردمی که با هیچ یک از این دو بلوک همکاری نکرد و به ایدئولوژی و امکانات مادی آنها تکیه ننمود، انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی بود. امام با همراهی مردم و اصالت دادن به حضور آنان در صحنه و با شعار نه شرقی و نه غربی انقلاب اسلامی را به پیروزی می رساند.

انتهای پیام /*